Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies§ 1 Podstawowe cele Polityki prywatności1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej sklepu internetowego upominkowosklep.pl, zwanego dalej „Sklepem”, w tym jego podstron, stworzonych i przyjętych przez Dorotę Merzeion, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Upominkowo NIP 58817748612. Poniżej zostały zawarte również zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Sklepie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – bez żadnej odpłatności z tego tytułu, tzw. newsletterów.3. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, przy czym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.4. Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.5. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.§ 2. Administrator danych osobowych oraz zasady zbierania danych osobowych i informacjiAdministratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Bartosz Szadkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Project no fear NIP: 5881774861.W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Sklepu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Sklepu, przeglądane treści.Samo przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.W ramach Sklepu zamieszczony jest formularz kontaktowy na oferowane przez Serwis usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia formularza kontaktowego, wykorzystywane są do realizacji zobowiązań Sklepu wobec Użytkownika.Użytkownik Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: danych firmy bądź imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Sklep zbiera i wykorzystuje niezbędne informacje o jego Użytkownikach, niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień – Sklep zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.§ 3. Polityka cookies1. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.2. Sklep stosuje pliki “cookies”, przy czym informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu.3. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Sklepu lub do personalizacji zawartości podstron Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.5. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.6. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.7. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Sklepu.§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają 2. Sklepu, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu, np. na formularzu.3. Sklep nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.4. Sklep, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Sklepu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.§ 5. Uprawnienia Użytkowników1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.2. Użytkownik Sklepu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w sposób wskazany w części zatytułowanej „Contact”.§ 6. Zabezpieczenie danych osobowych1. Sklep jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Serwis przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Sklepu.§ 7. Kontakt1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” prosimy kierować na adres administratora danych.2. Na adres administratora danych, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Serwis przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.